Όροι Χρήσης

Ο ιστότοπος karavis.gr (εφεξής: «η Iστοσελίδα» ή και «karavis.gr») παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα να ενημερωθεί σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις του επιστημονικού της χώρου, τις εκδηλώσεις και τα συνέδρια που διοργανώνει η ίδια ή τρίτοι επιστημονικοί φορείς.

Η πρόσβαση και η χρήση της Ιστοσελίδας υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, οι οποίοι αποτελούν μια νομικά δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς (που θα αποκαλείσθε πλέον και «Χρήστης») και του ιδιοκτήτη του ιστότοπου. Παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή τους παρακάτω όρους χρήσης της Ιστοσελίδας (οι «Όροι Χρήσης») πριν την περιήγηση στην παρούσα Ιστοσελίδα. Η παραμονή σας στην Ιστοσελίδα δηλώνει την γνώση, κατανόηση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης αυτής και τη σύναψη νομικά δεσμευτικής συμφωνίας μεταξύ του Χρήστη και του ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης θα πρέπει να εξέλθετε αμέσως από την Ιστοσελίδα.

Οι Χρήστες της Ιστοσελίδας παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις τους κατά τη διάρκεια χρήσης της Ιστοσελίδας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας έχει αμιγώς πληροφοριακό χαρακτήρα. Οι πληροφορίες παρέχονται καλόπιστα, αλλά ο ιδιοκτήτης δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με την ακρίβεια ή την πληρότητά τους. Ο ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας επιφυλάσσει στον εαυτό του το δικαίωμα να τροποποιεί ελεύθερα, οποτεδήποτε και με οποιονδήποτε τρόπο τα στοιχεία, πληροφορίες κ.λπ. της Ιστοσελίδας. Συνεπώς, οι περιεχόμενες στην Ιστοσελίδα δηλώσεις, προτάσεις κ.λπ. δεν δημιουργούν οποιανδήποτε ευθύνη της απέναντι σε οποιονδήποτε Χρήστη ή τρίτο.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Οι Χρήστες συμφωνούν ότι η χρήση της Ιστοσελίδας γίνεται αποκλειστικά με δική τους ευθύνη. Προσφέρουμε τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας και το περιεχόμενο αυτής «Ως Έχει», για προσωπική χρήση και δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε ρητή, σιωπηρή ή άλλη δήλωση ή εγγύηση σχετικά με την Ιστοσελίδα και τη χρήση αυτής. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά δεν προβαίνει σε δηλώσεις και εγγυήσεις μη παραβίασης ή απουσίας κρυμμένων ή άλλων ελαττωμάτων, ακρίβειας η απουσίας λαθών αναγνωρίσιμων ή μη.

Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα δύναται να ανασταλεί λόγω συντήρησης αυτής, αναβάθμισης ή διακοπής της ηλεκτρονικής επικοινωνίας ή άλλης συναφούς αιτίας. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο η Ιστοσελίδα δεν είναι διαθέσιμη οποιαδήποτε στιγμή ή για οποιαδήποτε περίοδο καθώς δεν μπορεί να εγγυηθεί την αδιάλειπτη λειτουργία της.

Λαμβάνουμε κάθε απαραίτητο μέτρο ασφαλείας για την προστασία της Ιστοσελίδας από ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό καθώς και για την αποτροπή επιθέσεων και άλλων μη επιτρεπόμενων ενεργειών. Ωστόσο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας είναι ελεύθερο από ιούς ή άλλα επιζήμια στοιχεία και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον εξοπλισμό του Χρήστη, στο λογισμικό ή στα αρχεία του, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη ζημία που μπορεί ο Χρήστης να υποστεί συνεπεία των ανωτέρω.

Δεν φέρουμε ουδεμία ευθύνη για: (α) λάθη, ανακρίβειες, (β) οποιαδήποτε ζημιά (περιουσιακή ή ηθική) ήθελε προκύψει από τη χρήση της Ιστοσελίδας, (γ) οποιαδήποτε διακοπή, παύση, κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας, (δ) ιούς, trojan horses που μπορεί να μεταδοθούν από την Ιστοσελίδα ή οποιονδήποτε τρίτο χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα, και (ε) οποιοδήποτε λάθος από πράξη ή παράλειψη επί του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, ή για οποιαδήποτε ζημιά που ήθελε προκληθεί από τη χρήση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ

Ο ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει η Ιστοσελίδα, μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks ή διαφημιστικών banners), ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητα, τη λειτουργία, την εγκυρότητα ή την αποδοτικότητα των εν λόγω ιστοσελίδων ούτε την ακεραιότητα, ορθότητα ή ακρίβεια των αναφερομένων πληροφοριών στις εν λόγω ιστοσελίδες. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς απλή διευκόλυνση των Χρηστών. Το δε περιεχόμενό τους δεν δεσμεύει κατά οποιονδήποτε τρόπο τον ιδιοκτήτη του karavis.gr, ενώ οποιαδήποτε παραπομπή ή αναφορά σε αυτές τις ιστοσελίδες µέσω της παρούσας δεν συνιστά, και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως, αποδοχή των εν λόγω ιστοσελίδων και του περιεχομένου τους ή σύσταση χρήσης των ιστοσελίδων αυτών. Τυχόν διασύνδεση δεν συνεπάγεται την εκ μέρους μας ανάληψη οποιασδήποτε ευθύνης, είτε για το περιεχόμενο, τη μορφή και τη λειτουργία των ιστοσελίδων αυτών, είτε για την πολιτική, που αυτές ακολουθούν σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Σε περίπτωση που κάνετε χρήση αυτών των συνδέσμων διατηρείτε την αποκλειστική ευθύνη για τους κινδύνους ή τη ζημία που μπορεί να επέλθει σε εσάς από τους σχετικούς ιστότοπους. Για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει από την επίσκεψη ή τη χρήση ιστοσελίδων τρίτων, αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι πρέπει να απευθυνθείτε απευθείας στους παρόχους των εν λόγω ιστοσελίδων, οι οποίοι φέρουν την ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τις πρακτικές προστασίας απορρήτου που υιοθετούνται από τον πάροχο κάθε ιστοτόπου, όπως ευθύνη σχετικά με δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ρητά συμφωνείται ότι ο ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας δεν θα ευθύνεται έναντι οποιουδήποτε προσώπου για οποιαδήποτε τυχόν ζημία, που σχετίζεται µε την με οποιονδήποτε τρόπο χρήση της Ιστοσελίδας, εκτός εάν η ζημία οφείλεται σε δόλο ή σε βαριά αμέλεια του ιδιοκτήτη του karavis.gr. Ρητά συμφωνείται ότι για να στοιχειοθετηθεί ευθύνη του ιδιοκτήτη του karavis.gr για βαριά αμέλεια, θα πρέπει το θιγόμενο πρόσωπο να μας έχει εγγράφως ενημερώσει για το γεγονός που το θίγει ή δύναται να το θίξει και παρ’ όλα αυτά ο ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας αδικαιολόγητα να μην προέβη σε κάποια ενέργεια εντός ευλόγου χρόνου. Αποκλείεται πλήρως και ρητά η ευθύνη του ιδιοκτήτη του karavis.gr για κάθε άλλου είδους ζημία.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΧΡΗΣΤΩΝ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η Ιστοσελίδα απευθύνεται στην παρούσα μορφή της αποκλειστικά σε επιστήμονες της υγείας. Αυτονόητη προϋπόθεση για τη χρήση της Ιστοσελίδας είναι ότι το φυσικό πρόσωπο που τη χρησιμοποιεί είναι ενήλικο και ικανό για δικαιοπραξία. Ο Χρήστης οφείλει και υποχρεούται να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα σύμφωνα με το νόμο και τους Όρους Χρήσης.

Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε χρήση της Ιστοσελίδας με σκοπούς παραπλανητικούς, με σκοπούς που θα μπορούσαν να προκαλέσουν δυσλειτουργία στην παροχή των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας καθώς και κατά τρόπο που αντίκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης. Επίσης, απαγορεύεται η μεταβολή ή αλλοίωση των ρυθμίσεων ασφαλείας και της εν γένει μορφοποίησης της ιστοσελίδας, καθώς και η πρόσκληση παρεμβολών οποιασδήποτε μορφής στη χρήση ή τις τεχνικές προδιαγραφές της λειτουργίας της. Σε περίπτωση που κάποιος Χρήστης κάνει χρήση της Ιστοσελίδας κατά τρόπο που αντίκειται στους Όρους Χρήσης ή στην κείμενη νομοθεσία, ο ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας θα προβεί άμεσα σε διορθωτικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης χρήσης των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας και της αφαίρεσης οποιαδήποτε πληροφορίας, δεδομένου και περιεχομένου που έχει κοινοποιηθεί στην Ιστοσελίδα  από τον Χρήστη, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, με ρητή επιφύλαξη παντός άλλου νομίμου δικαιώματός της. Πιο συγκεκριμένα, σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας υποστεί οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία, διατηρεί κάθε νόμιμο δικαίωμα και αξίωση για αποκατάσταση της εν λόγω ζημίας, καθόσον οι Χρήστες τις Ιστοσελίδας ευθύνονται έναντι του ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας για κάθε ζημία, που τυχόν προκληθεί σε αυτή ή /και σε οποιονδήποτε τρίτο, από δόλο ή αμέλεια, συνεπεία της μη τήρησης των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας και της κείμενης νομοθεσίας.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Κατ’ εφαρμογή του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 και του νόμου 4624/2019 η ιστοσελίδα όπου απαιτείται (α) ενημερώνει τα Υποκείμενα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, (β) χορηγεί στα Υποκείμενα πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω επεξεργασία και (γ) ενημερώνει τα Υποκείμενα σχετικά με τα δικαιώματα τους.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (Copyright)

Η Ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της το οποίο περιλαμβάνει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λογότυπα, εμπορικά σήματα, διακριτικούς τίτλους, γραφικά, κείμενα, φωτογραφίες, ήχους, video κ.λ.π, αποτελεί πνευματικό δημιούργημα και ιδιοκτησία μας η οποία διατηρεί τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο, καθ’ ολοκληρία ή περιληπτικά ή τμηματικά, αντιγραφή, αναπαραγωγή, διασκευή, μετατροπή, προσαρμογή, θέση σε κυκλοφορία και με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση στοιχείων, που περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα, όπως π.χ. ενδεικτικώς, και όχι αποκλειστικώς, για εμπορικό ή διαφημιστικό σκοπό κ.λπ., χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδειά μας.

Ο ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας έχει το αποκλειστικό δικαίωμα επί της επωνυμίας, του διακριτικού τίτλου και του σήματος αυτής και απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση των ως άνω σημάτων και εν γένει διακριτικών γνωρισμάτων από τρίτους.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας  διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και από τους Όρους Χρήσης. Για την επίλυση οποιασδήποτε σχετικής διαφοράς σε σχέση με τη χρήση της Ιστοσελίδας ή τους Όρους Χρήσης αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα δικαστήρια των Αθηνών.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η παρούσα συμφωνία, αποτελεί ενιαία συμφωνία με οποιονδήποτε άλλον όρο ή προϋπόθεση ή πρόβλεψη τίθεται στην Ιστοσελίδα, ακόμα κι αν τέτοιος όρος ή προϋπόθεση ή πρόβλεψη δεν είναι ενσωματωμένοι στο κείμενο της παρούσας. Σε περίπτωση που στο κείμενο της παρούσας συμφωνίας ή σε οποιουδήποτε ενσωματωμένου στην Ιστοσελίδα όρου, σύμφωνα με τα παραπάνω, δημιουργείται αντίφαση ή αμφιβολία για το ποια πρόβλεψη υπερισχύει, διευκρινίζεται ότι πάντα θα ισχύει η ειδικότερη πρόβλεψη.

Αν παρά τις παραπάνω προβλέψεις, κάποιος Όρος Χρήσης κριθεί από αρμόδιο δικαστήριο ως άκυρος ή καταχρηστικός ή με οποιονδήποτε τρόπο ανεφάρμοστος, οι υπόλοιποι όροι και διατάξεις θα παραμένουν έγκυροι, η δε τυχόν άκυρη διάταξη θα ερμηνεύεται με τέτοιον τρόπο ώστε να παραμένει σε ισχύ στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το δίκαιο.

Επίσης, διευκρινίζεται ότι οι επικεφαλίδες που αναγράφονται στους παρόντες Όρους Χρήσης είναι ενδεικτικής, βοηθητικής φύσης και δεν μπορούν από μόνες τους να προσδιορίσουν το νόημα και το περιεχόμενο οποιασδήποτε διάταξης.

Ο ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας έχει δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τους παρόντες Όρους Χρήσης, χωρίς προειδοποίηση, ανακοινώνοντας τις τροποποιήσεις μέσω της Ιστοσελίδας. Μετά την ανακοίνωση της κάθε τροποποίησης η συνέχιση της χρήσης της Ιστοσελίδας συνιστά αποδοχή της τροποποίησης.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με τον κο Καράβη σχετικά με την Ιστοσελίδα του και τις παρεχόμενες μέσω αυτής υπηρεσίες μπορείτε να απευθύνεστε μέσω e-mail στη ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].